کی روش باید از همه ایرانی ها عذرخواهی کندمحمدرضا خلعتبری جزو دوستان صمیمی علی کریمی محسوب می شود.