پرسپولیسی ها برای تمدید قرارداد شرط گذاشتندروشن شدن موارد مالی از شروط بازیکنان پرسپولیس برای تمدید قرارداد با این باشگاه است.