شرط بوفون برای تمدید قرارداد با یوونتوسجان لوییجی بوفون، سنگربان باتجربه یوونتوس در مورد آینده خودش با ابهام صحبت کرد.