بازی با پی اس جی آخرین فرصت بیل و بنزما برای حفظ جایگاهشاید بی بی سی برای بازی حساس امشب در اختیار زیدان باشد ولی دو عضو این مثلث، مطمئنا آخرین فرصت برای اثبات خود را پیش رو دارند.