مسجد جامع یزد ؛ مسجدی با بلند ترین مناره در جهانمسجد جامع یزد ؛ مسجدی با بلند ترین مناره در جهان