گاهی برای موفق و نزدیک شدن به آنچه انسان می خواهد باشد لازم نیست چیزهای بیشتری به دست بیاورد بلکه ضرورت دارد از برخی از چیزها دست بردارد ضمن پوزش فراوان دسترسی به صفحه مورد نظر امکان پذیر نمیباشد لطفا از طریق سایت اصلی خبرگزاری مطالب مورد نظرتان را مطالعه فرمایید با تشکر و سپاس