حالت اول شخص به The Evil Within 2 اضافه شداگر می خواستید که ماجراجویی های سباستین را از دید اول شخص تجربه کنید، خوشبختانه به روزرسان جدیدی برای The Evil Within 2 منتشر شده که این امر را ممکن...