تاریخ انتشار بازی Q.U.B.E. 2 مشخص شداستودیو Toxic Games تاریخ انتشار پروژه معمایی و اول شخص خود یعنی بازی Q.U.B.E. 2 را مشخص کرد.