رسانه کلیک  مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بر توسعه شبکه ارتباطی کشور از نظر کمیت و کیفیت تاکید کرد و گفت بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان برنامه ششم توسعه 2 به نقل از مهر صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت دارای شبکه ای است که هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات محسوب می شود عنوان کرد باید تلاش کنیم شبکه ای که در اختیار ماست به نحوی از نظر کیفیت و