رسانه کلیک  با وجود اعتراضات و نارضایتی کاربران و بازیکنان از تمامی سیستم پرداخت های درون برنامه ای ظاهرا شرکت اکتیویژن بلیزارد پول زیادی را از این طریق به دست آورده است رسانه کلیک  با وجود اعتراضات و نارضایتی کاربران و بازیکنان از تمامی سیستم پرداخت های درون برنامه ای ظاهرا شرکت اکتیویژن بلیزارد پول زیادی را از این طریق به دست آورده است چند سالی است که غالب بازی های ویدیویی دارای سیستم پرداخت