اندازه غرفه شرکت های حاضر در E3 2018 مشخص شد | نینتندو و سونی بزرگ ترین غرفه ها را دارا هستنداندازه غرفه شرکت های حاضر در E3 2018 مشخص شد | نینتندو و سونی بزرگ ترین غرفه ها را دارا هستند