الگوریتم جدیدی که از گوشی شما در مقابل کودکان محافظت می کند!یکی از نگرانی های جدید افراد بزرگسال و به ویژه والدین این است که گوشی های هوشمند آن ها از دست کودکان در امان نیست و یا کودکانی که تبلت و گوشی اختصاصی...