اقدام این بانوی نیکوکار انگیزه خوبی در دانش آموزان برای ممتاز شدن به وجود آورده است