مشکل استاد خارجی دانشگاه علم و صنعت در حال پیگیری استوزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم پیگیر حل مشکل استاد اخراجی دانشگاه علم و صنعت است و به زودی حل خواهد شد.