موزه پارس به عنوان گنجینه امن آثار تاریخی فارس برای مرمت و بهسازی در انتظار تخصیص اعتبار است