یک گروه تحقیقات پزشکی پی برده اند که چگونه مولکول بیماری هانتینگتون می تواند به طور ناخواسته سلول های سرطانی را از بین ببرد. آنها می گویند از این روند می توان به عنوان درمان جدید سرطان استفاده کرد.