علائم متفاوتگزینه آخرتمام گزینه های دیگر هنگامی که چرخه علائم را در نظر میگیریم همه یکسان هستند توالی یکسان علامت ها فقط تفاوت در شروع از علامت های مختلف است