قائم مقام وزیر بهداشت تعداد پزشکان عمومی و متخصص در کشور را اعلام کرد