آمریکا: در برابر ایران، کنار اسرائیل می ایستیمشورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (امروز) برای بررسی وضعیت سوریه تشکیل جلسه داد.