گروگانگیری و تیراندازی در شهر آماریلو ایالت تگزاسدر پی وقوع گروگانگیری و تیراندازی در شهر آماریلو ایالت تگزاس آمریکا، دستکم یک نوجوان دانش آموز مجروح شد.