طی تماسی که با مددکار اجتماعی موسسه برقرار می شود راهی یکی از بیمارستان های تهران در مرکز شهر می شویم وقتی به بیمارستان میرسیم با اعلام نام بیمار به مسئولان بیمارستان وارد بخش می شویم وارد بخش می شویم نرگس رضاعلی مددکار اجتماعی موسسه خیریه مهرآفرین با اشاره به شرایط فرشته می گوید چندی پیش کودک یکساله ای با شرایط نامناسب و بیهوش به بیمارستان انتقال داده می شود وی بیان می کند پس از معاینه کودک توسط