پدری که دخترش را به خاک سیاه نشاندشوهرم قول داد اگر بچه دار شویم اعتیادش را کنار می گذارد، اما نه تنها به حرفش عمل نکرد که دخترم هم...