نوعروس به من بله گفت تا از جوان دیگر انتقام بگیرد / لیلا می خواهد با او باشد و ..!نوعروس به من بله گفت تا از جوان دیگر انتقام بگیرد / لیلا می خواهد با او باشد و ..!