مهریه عروس خانم پدر شوهر را روانه زندان کردمهناز عروس 26 ساله خانواده ای است که با ارائه دادخواست مهریه و به دنبال آن متواری شدن همسرش، با استناد به تضامین ارائه شده برای این تعهد، پدرشوهر 60...