طوفان شن و و ریزگردها طی دو روز گذشته زندگی مردم را در شهرهای ریگان و فهرج در شرق استان کرمان مختل کرده است.