شهروند پیرانشهری 60 میلیون وجه نقد را به صاحبش بازگرداندسید ابراهیم میباب شهروند پیرانشهری که دارای بیماری کلیه نیز بوده و دیالیز می شود، 600 میلیون ریال وجه نقد را که در خیابان پیدا کرده بود، به صاحبش که...