شاکی شدن بازیگر متهم به آزار جنسیجفری راش جمعه از روزنامه دیلی تلگراف به دادگاه شکایت کرد. این روزنامه با انتشار مطلبی جفری راش را متهم کرده بود که در جریان اجرای یک نمایش با زنان...