زندگی بربادرفته با لباس های خارجیزن وشوهری که به خاطر آراستگی، زبانزد دوستان و افراد فامیل بودند، عادت داشتند از مارک ها و برندهای مشهور خرید کنند. اما حساسیت روی نام و نشان لباس ها...