دستگیری پدر و دو پسرش در حال اوراق کردن خودرو در خانه ای در مشهدحوادث رکنا: مرد میانسال و ۲پسرش که به مواد مخدر اعتیاد دارند از چندی قبل نقشه سرقت های حرفه ای را در مشهد طراحی کردند.