خودکشی دلخراش دختر دانش آموز در یکی از مدارس کهگیلویه و بویراحمدبا توجه به حادثه ناگواری که برای این دانش آموز اتفاق افتاد مدرسه تعطیل شد.