ختم دادرسی پرونده موسوم به فرش، گلیم وگبه کرمانشاهانحوادث رکنا: سومین و آخرین روز محاکمه ی پرونده، در حالی برگزار شد که دو جلسه قبلی دادگاه با قرائت کیفر خواست و تشریح آن توسط دادستان، ارائه نظر...