جاده کرج - چالوس یکطرفه شدرییس پلیس راه البرز گفت که با هدف جلوگیری از افزایش بار ترافیکی، محدودیت ترافیکی روز جمعه از سمت البرز به سمت استان مازندران اعمال شد.سرهنگ رضا...