22باغ فیض محله ای است در شمال غرب تهران که از جنوب به بزرگراه شهید حکیم از شمال به بزرگراه همت از غرب به بزرگراه ستاری از شرق به بزرگراه اشرفی اصفهانی منتهی می شود هسته اولیه شکل گیری محله باغ فیض روستایی به این نام بوده است که طبق سرشماری سال 1335 شمسی 190 مرد و 143 زن ساکن این روستا بوده اند سکونت گاه اصلی باغ فیض در گذشته در محل فعلی مجتمع تجاری تیراژه به نام شاهک بوده و اهالی آن زمین هایی داشتند که محدوده