گل نرگس از نرگس زارهای گل برنجی خفر جهرم استان فارس در حال برداشت است