دومین قاضی آمریکایی با حکمی جلوی دستور اخیر دونالد ترامپ رییس جمهور این کشور به منظور پایان دادن به برنامه حمایت از مهاجران جوان غیرقانونی در مقابل استرداد به کشورشان گرفت این تصمیم بعد از آن گرفته شد که در ماه ژانویه یک قاضی فدرال در سانفرانسیسکو آمریکا حکم به رد دستور لغو برنامه حمایت از این مهاجران جوانی که در سنین پایین به صورت غیرقانونی به آمریکا آمده اند و از آن تحت عنوان برنامه داکا یاد می شود