در این مقاله تلاش شده تا با توجه شاخص های ایدئولوژیکی و ساختاری که داعش و رهبران آن ارائه داده اند مقایسه موردی میان این گروه و القاعده انجام گیرد و تفاوتهای ساختاری و ایدئولوژیکی آنها مورد بررسی قرار داد بنیادگرایی اسلامی داعش القاعده تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی بخش اولزمینه های پیدایش داعش در این مقاله تلاش شده تا با توجه شاخص های ایدئولوژیکی و ساختاری که داعش و رهبران آن ارائه داده اند مقایسه