استاد علوم سیاسی دانشگاه سنت توماس هوستون گفت سیاست های حمایت گرایانه تجاری آمریکا به اقتصاد جهانی و اقتصاد خود این کشور آسیب خواهد زد