۸ درصد؛ عوارض برق مصرفی در سال ۹۷با تصویب نمایندگان مجلس، برای سال ۹۷ عوارض ۸ درصدی برای برق مصرفی در نظر گرفته شد. ( منبع )