۷.۷ درصد؛ رشد قیمت نفت اوپکسبد نفتی اوپک در ژانویه بر مبنای ماه به ماه ۷.۷ درصد رشد کرد. ( منبع )