۷۳ هزار تومان؛ قیمت اوراق مسکن در دی ماهامتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۱۳۹۶ امروز در فرابورس ایران کمی بیشتر از ۷۳ هزار تومان داد و ستد شد. ( منبع )