۵ دلار؛ تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزادتعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد برای هزینه نشست و برخاست هر هواپیما به ازای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما، ۵ دلار تعیین شده است. ( منبع )