۴۳ هزار تومان؛ قیمت هر کیلو شقه گوسفنددر حال حاضر شقه گوسفند هر کیلوگرم ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. ( منبع )