۳ درصد؛ سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص ملیصنعت خودرو سهم ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد. ( منبع )