۱۶۰ تن؛ صادرات زعفران در سال جاریدر ده ماه امسال 160 تن زعفران به بازارهای هدف صادر شد. ( منبع )