۱۴.۸ درصد؛ رشد اجاره بها در شهر تهراندر پاییز سال جاری متوسط مبلغ اجاره ی ماهانه در شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.8 درصد، افزایش داشته است. ( منبع )