۱۱۰ میلیون تن؛ ظرفیت فولاد در حال اجرادر حال حاضر ظرفیت فولاد در حال اجرا کشور به ۱۱۰ میلیون تن رسیده است. ( منبع )