سخنرانانی که حرف گوش نمی دهندحال ناخوش این روزهای اقتصاد کشور به جایی رسیده که بی هیچ مبالغه ای می توان مدعی شد که مسؤلان کشور در تمامی سخنرانی هایشان با هر موضوع و مناسبتی باشد،...