دوره های آموزش ضمن خدمت روسا و کارکنان شعبامتداد – برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت روسا و کارکنان شعب و همچنین روسای دوایر سرپرستی های موسسه نور به صورت همزمان در سراسر کشور ، درقالب ۵ عنوان...