بخش خصوصی قربانی فساد شده است/ بیم فراگیری فساد سیاه در کشوررئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به قربانی شدن بخش خصوصی در مقوله فساد، گفت: بخش خصوصی خود متأثر از این فضا شده، کاری نمی تواند انجام دهد...