اگر در ایران جنگ شود تمام مسلمانان آفریقا برای دفاع از ایران خواهند آمدیکی از محققان دینی با اشاره به اینکه اگر امروز در ایران جنگ شود تمام مسلمانان آفریقا برای دفاع از ایران خواهند آمد، گفت: در تمام دنیا همه نسبت به پاک...